Vårt uppdrag

Huvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper.

Utbildningen främjar elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. Den bidrar till elevernas allsidiga utveckling. Skolan har uppgiften att överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda eleverna för att arbeta och verka i samhället. Skolan förmedlar kunskaper som utgör den gemensamma referensramen i samhället som utgår från grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna vi omfattas av.

Eleverna får sätta sig in i komplexiteten med informationsflöden och snabb förändringstakt. Deras förmåga att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktig. Eleverna tränar på att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. På så vis närmar sig eleverna ett vetenskapligt sätt att tänka och arbeta.

Uppdaterad: